spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 1

ศูนย์เครือข่ายที่ 1

กลับสู่หน้าหลัก :  คลิกชื่อโรงเรียนเพื่อดูข้อมูล

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
10-มิ.ย.-62 10-มิ.ย.-62
1
45020326
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี
1
9
99
8
2
45020327
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
7
57
8
3
45020328
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทวน ผาดโผน
1
6
59
8
4
45020329
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพรรณ นิ่มอนงค์
1
9
100
8
5
45020330
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร หล้าแหล่ง
1
7
60
8
6
45020331
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรรณธง สาคำไมย์
1
20
146
11
7
45020332
ประถมศึกษา
-
1
4
8
5
8
45020333
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต สองศรี
1
9
96
8
9
45020334
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย งามสาย
1
12
122
8
10
45020335
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
1
19
174
11
11
45020336
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรรเสริญ กลิ่นพูน
1
12
151
8
12
45020337
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำรวย ชื่นใจ
1
16
176
11
13
45020338
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
5
19
6
14
45020339
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ รักษา
1
9
121
8
15
45020340
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ชุมภักดี
1
8
47
8
16
45020341
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ สุนทร
1
19
168
11

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:19 น.)