spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 2

ศูนย์เครือข่ายที่ 2

1
45020247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยวัฒน์ ไชยโย
2
22
190
11
2
45020248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนาภา ไชยโย
2
10
86
8
3
45020249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตปราณี บัวทอง
2
9
51
9
4
45020251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ ขุมเงิน
2
10
189
9
5
45020252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม
2
14
211
8
6
45020253
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
32
8
7
45020254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร สุขสีดา
2
8
110
8
8
45020255
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
17
5
9
45020256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน อักโข
2
20
213
11
10
45020257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา บางโท
20
12
126
8
11
45020258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยุต งามเกลี้ยง
20
8
71
8
12
45020259
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์
2
19
127
11
13
45020260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา ประกอบเลิศ
2
6
62
9
14
45020261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย ไชยสุข
2
6
64
9
15
45020262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ อำมะเหียะ
2
17
133
11
16
45020263
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส เชิงหอม
2
19
181
11
17
45020264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงษ์ บุญธรรม
2
10
88
8
18
45020265
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
24
377
18
19
45020266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติวัฒน์ วลัยศรี
20
8
75
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:07 น.)