spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 3

ศูนย์เครือข่ายที่ 3

กลับสู่หน้าหลัก  :  คลิกชื่อโรงเรียนเพื่อดูข้อมูล

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
10-มิ.ย.-62 10-มิ.ย.-62
1
45020165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ถนอมพล
3
18
268
21
2
45020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ ศรีสนาม
3
18
167
11
3
45020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพันธ์ มูลทรัพย์
3
19
124
11
4
45020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
3
14
3
5
45020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสวง ทอนศรี
3
7
57
9
6
45020197
ประถมศึกษา
นางมยุรี สุวัตถิกุล
3
3
0
0
7
45020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ สามะณี
3
8
51
8
8
45020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพนคร กิตติวัฒนพล
3
6
38
8
9
45020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์
3
48
798
28
10
45020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
2
8
4
11
45020202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาคม บุตรหินกอง
3
18
192
11
12
45020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
1
1
1
13
45020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิกลาง
3
4
58
8
14
45020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ อนุพันธ์
3
47
1,171
32
15
45020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา นาเมือง
3
4
66
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:00 น.)