spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 4

ศูนย์เครือข่ายที่ 4

กลับสู่หน้าหลัก :  คลิกชื่อโรงเรียนเพื่อดูข้อมูล

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
10-มิ.ย.-62 10-มิ.ย.-62
1
45020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร จันทรศรี
4
8
68
8
2
45020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยงค์ ศรีบุญ
4
10
87
8
3
45020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา
4
7
41
8
4
45020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
6
80
8
5
45020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
2
21
7
6
45020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เย็นเพชร
4
23
240
11
7
45020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
3
21
21
8
45020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสวน คำดี
4
13
102
8
9
45020182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ สีสีน
4
15
68
12
10
45020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพงษ์ เวโน
4
10
90
9
11
45020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
3
3
2
12
45020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ
4
11
70
8
13
45020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ คำลอย
4
12
135
8
14
45020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร สุ่มมาตย์
4
10
90
8
15
45020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาวุธ ทองบุ
4
24
241
11
16
45020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล พรหมโคตร
4
10
128
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:02 น.)