spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 5

ศูนย์เครือข่ายที่ 5

กลับสู่หน้าหลัก :  คลิกชื่อโรงเรียนเพื่อดูข้อมูล

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
10/6/2562
ห้องเรียน10/6/2562
1
45020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิส สลางสิงห์
5
12
165
10
2
45020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ ภูหินกอง
5
6
69
8
3
45020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันท์นภัส เดชจร
5
5
46
8
4
45020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ หินกอง
5
16
136
11
5
45020178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร แสงสุมาศ
5
17
142
11
6
45020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ วงศ์อาจ
5
11
86
8
7
45020221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริชัย อินอุ่นโชติ
5
9
45
8
8
45020222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุสุมา สิงห์ทองเศษ
5
8
75
8
9
45020223
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
0
0
0
10
45020224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพงษ์ ยมรัตน์
5
7
86
8
11
45020225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า
5
12
79
11
12
45020226
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ เห็มชนาน
5
5
55
7
13
45020227
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
1
1
1
14
45020228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ยมรัตน์
5
5
56
8
15
45020229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ
5
11
58
11

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:22 น.)