spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 6

ศูนย์เครือข่ายที่ 6

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
10/6/2562
ห้องเรียน10/6/2562
1
45020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมิญช์มนัส สลางสิงห์
6
22
241
12
2
45020153
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิต ภูวชินพงศ์
6
13
130
9
3
45020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร
6
5
46
9
4
45020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพชรพร ลีทัพไทย
6
4
19
8
5
45020170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสืบสกุล ชดช้อย
6
17
224
11
6
45020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ศรีสระคู
6
19
131
12
7
45020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง
6
11
95
8
8
45020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี พันธ์ภา
6
10
92
8
9
45020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
3
65
9
10
45020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
4
61
9
11
45020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ ยอดภิรมย์
6
18
129
11
12
45020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเทียม รักษาธรรม
6
9
75
9
13
45020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชรกฤต เพ็งเหมือน
6
7
61
9
14
45020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปฏิวัติ ดาศรี
6
13
104
12
15
45020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ เงางาม
6
7
40
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:26 น.)