spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 7

ศูนย์เครือข่ายที่ 7

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
10/6/2562
ห้องเรียน10/6/2562
1
45020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศรี จันสุระ
7
10
81
8
2
45020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย มูลตรีภักดี
7
10
86
8
3
45020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สุดานิช
7
21
236
15
4
45020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ แก้วภูมิแห่
7
8
114
9
5
45020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร จันทร์หนองหว้า
7
10
81
8
6
45020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ แสงสุมาตย์
7
10
82
8
7
45020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริญญาพร เลิศพันธ์
7
4
53
8
8
45020212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุทธ โคตรเทิ้ง
7
20
178
11
9
45020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ เรืองศรี
7
6
76
8
10
45020214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระวี อาจหาญ
7
20
147
11
11
45020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศักดิ์ ไหมพรม
7
7
94
8
12
45020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร บุตรบุญชู
7
19
177
11
13
45020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลธิดา นาเมือง
7
8
87
8
14
45020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล สิงห์สถิตย์
7
9
135
8
15
45020219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิภาพร น้ำคำ
7
15
116
11

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:29 น.)