spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 8

ศูนย์เครือข่ายที่ 8

ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
10/6/2562
ห้องเรียน10/6/2562
1
45020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา สุระโส
8
21
271
14
2
45020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย จันทะบุดศรี
8
32
476
20
3
45020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
0
0
0
4
45020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนรินท์ สอื้นรัมย์
8
13
117
8
5
45020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชภูมิ โคตรเนตร
8
10
98
8
6
45020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา
8
27
553
20
7
45020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี รัตนตรัยวงศ์
8
30
509
21
8
45020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมต ปราณี
8
12
80
8
9
45020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ สำลี
8
14
208
8
10
45020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเศียร วิชัย
8
6
83
8
11
45020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน
8
10
65
8
12
45020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิศาล นิวาสสิริพงศ์
8
21
187
11
13
45020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาค โพลาลัย
8
17
191
8
14
45020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ชุมศรี
8
11
67
8
15
45020043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี วงศ์นาค
8
17
111
11
16
45020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจบ สีลาสม
8
5
47
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:55 น.)