spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 9

ศูนย์เครือข่ายที่ 9

1
45020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒินันท์ คำมา
9
11
98
8
2
45020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เสน่ห์ เสาวพันธ์
9
5
52
8
3
45020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
5
26
8
4
45020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฟื้น สิทธิสาร
9
19
111
11
5
45020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพันธุ์ หาพันธุ์
9
11
90
8
6
45020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก โนริรัตน์
9
16
235
11
7
45020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฐิติพงษ์ ละครรำ
9
20
145
11
8
45020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
17
169
11
9
45020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
18
200
11
10
45020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปรียานันท์ เหินไธสง
9
19
176
11
11
45020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย อุดมทรัพย์
9
4
36
7
12
45020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์
9
17
156
11
13
45020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ ทีคลัง
9
21
166
11
14
45020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง
9
19
166
11
15
45020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิสันต์ ศรีเที่ยง
9
11
95
8
16
45020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
5
28
7
17
45020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิมล แสงหัวช้าง
9
17
159
11
18
45020027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์
9
20
152
11
19
45020028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย โพธิ์หมุด
9
9
57
11

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:57 น.)