spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 10

ศูนย์เครือข่ายที่ 10

1
45020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพรรณ โฮมประเสริฐ
10
16
92
11
2
45020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคิด อันไฮ
10
17
108
11
3
45020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ สิทธิลา
10
16
132
11
4
45020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรากานต์ สมศิริ
10
9
38
11
5
45020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายทอง บุดดี
10
7
64
8
6
45020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา แสนสุข
10
6
42
8
7
45020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญปลูก วงษ์แก้ว
10
10
89
8
8
45020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล จำละคร
10
8
56
8
9
45020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย โพธิ์หมุด
10
10
84
11
10
45020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภวัฒน์ สุรเสน
10
16
155
11
11
45020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ
10
23
283
16
12
45020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า
10
10
98
8
13
45020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม
10
7
41
8
14
45020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำตัน พิมพ์สิงห์
10
20
156
12
15
45020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุตต์ ดำรี
10
8
63
8
16
45020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยชนก คชพันธ์
10
9
47
8
17
45020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระ อินทรกลาง
10
5
47
7
18
45020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต๋อง สุวรรณ์
10
5
72
8
19
45020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ชัย มั่นคง
10
16
178
8
20
45020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเณรัชรา ก้านจักร์
10
12
104
8
21
45020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
5
13
8
22
45020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ บุญทัน
10
19
262
11
23
45020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัทรา แพไธสง
10
8
92
8
24
45020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
1
0
0

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:58 น.)