spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 11

ศูนย์เครือข่ายที่ 11

1
45020282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเขมชาติ นานานนท์
11
7
25
7
2
45020283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลภา พวงปัญญา
11
9
90
8
3
45020284
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
2
0
0
4
45020285
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรอร อินพรม
11
8
68
8
5
45020286
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
6
42
9
6
45020287
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล ลำพาย
11
13
242
14
7
45020288
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
3
28
8
8
45020289
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิต หนองหิน
11
8
47
9
9
45020291
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ อุลมาน
11
7
72
8
10
45020292
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ หันตุลา
11
20
227
21
11
45020293
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร พิมพา
11
4
57
8
12
45020294
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์
11
8
86
8
13
45020295
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ศรีวงศ์ชัย
11
19
180
11
14
45020319
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา นวลรักษา
11
5
5
2
15
45020320
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลทรัพย์ มานะดี
11
36
958
30
16
45020321
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ ข่อยแก้ว
11
8
67
8
17
45020322
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
0
28
6
18
45020323
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวถิรนันท์ จิตสุข
11
7
77
8
19
45020324
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล น้อยอามาตย์
11
18
189
11
20
45020325
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชฏาภรณ์ ตรีกุล
11
6
42
9

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:58 น.)