spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 12

ศูนย์เครือข่ายที่ 12

1
45020271
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
0
0
0
2
45020272
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
4
45
9
3
45020273
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบูรณ์ ศรีวงษ์
12
17
260
11
4
45020274
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิงขร ริโยธา
12
17
122
11
5
45020275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์
12
5
63
8
6
45020276
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
4
15
6
7
45020299
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาสกรณ์ ปัญญาหาญ
12
9
91
8
8
45020300
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมคิด อุบาลี
12
12
180
11
9
45020301
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย แก้วพลงาม
12
5
59
8
10
45020302
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
6
20
8
11
45020303
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร
12
7
38
8
12
45020304
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา พันธุ
12
7
86
8
13
45020305
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ ขุมเงิน
12
9
64
8
14
45020306
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ คนขยัน
12
9
52
8
15
45020307
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริดา สุมาลี
12
6
64
8
16
45020308
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง ไชยบุศย์
12
9
83
8
17
45020309
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
4
29
7
18
45020310
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท กล้าหาญ
12
16
237
11
19
45020311
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ มุลาลี
12
8
54
8
20
45020312
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา วงศ์หินกอง
12
5
56
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 06:59 น.)