spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 13

ศูนย์เครือข่ายที่ 13

1
45020267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงจิต สมุทรเขต
13
11
91
8
2
45020268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส พิลาภ
13
9
134
8
3
45020269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุุวิทย์ คำพร
13
7
91
8
4
45020270
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
2
11
5
5
45020277
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
5
24
7
6
45020278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร
13
7
102
8
7
45020279
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี สิงห์ชา
13
9
65
8
8
45020280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชาญ ชูค้ำ
13
7
89
8
9
45020281
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกวิท สิทธิศักดิ์
13
16
168
11
10
45020296
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
3
13
5
11
45020297
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเมธ สาลำ
13
18
184
11
12
45020298
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์
13
10
46
8
13
45020313
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิสม ดังก้อง
13
9
57
8
14
45020314
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจสดา พรหมเวียง
13
9
46
8
15
45020315
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา พัฒนิบูลย์
13
5
53
8
16
45020316
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์
13
9
83
8
17
45020317
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
3
6
3
18
45020318
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย
13
25
306
18

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:00 น.)