spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 14

ศูนย์เครือข่ายที่ 14

1
45020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ บัวแสงใส
14
50
992
32
2
45020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว ชานาม
14
9
81
9
3
45020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พงษ์วัน
14
8
51
9
4
45020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุวณีย์ ขันโมลี
14
14
71
12
5
45020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศักดิ์ ไหมพรม
14
7
33
9
6
45020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ นินนันท์
14
9
39
8
7
45020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย สีพลี
14
21
140
11
8
45020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร
14
5
34
9
9
45020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ทองเสนา
14
9
89
9
10
45020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริณ เรืองจันทร์
14
5
64
8
11
45020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันศักดิ์ ช้อยชด
14
8
56
8
12
45020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ โชติขันธ์
14
9
50
8
13
45020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยยงค์ บัวศรีคำ
14
18
131
11
14
45020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพร ชัยอาวุธ
14
18
91
11

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:00 น.)