spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 15

ศูนย์เครือข่ายที่ 15

1
45020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน วิเวก
15
6
60
8
2
45020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์
15
11
119
8
3
45020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาพันธ์ วิเวก
15
5
70
8
4
45020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิศมัย สอนลา
15
15
173
11
5
45020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองคำ ทองเอก
15
6
102
8
6
45020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
4
21
8
7
45020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
15
19
240
11
8
45020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ชลาชัย
15
10
114
8
9
45020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงศ์ ไชยพลงาม
15
7
100
8
10
45020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาท ไพรพาลี
15
5
60
8
11
45020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม
15
3
29
8
12
45020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมาตร เกาะน้ำใส
15
18
174
11
13
45020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนายุต กองสุข
15
14
111
8
14
45020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตา ยมรัตน์
15
5
69
8
15
45020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์
15
14
173
11
16
45020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พนมโชติ
15
5
36
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:01 น.)