spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 16

ศูนย์เครือข่ายที่ 16

1
45020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเหลือ สิงห์ธีร์
16
20
132
11
2
45020106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี
16
18
120
11
3
45020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา
16
10
42
8
4
45020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิป เมืองนาม
16
7
51
8
5
45020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
4
17
6
6
45020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
3
10
7
7
45020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนา ศรีพลัง
16
14
82
11
8
45020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
3
3
3
9
45020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
4
19
6
10
45020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
3
14
7
11
45020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญญา ศรีวะสุทธิ์
16
9
39
8
12
45020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ พิมพ์สิงห์
16
6
59
8
13
45020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
5
31
8
14
45020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง คูณคำ
16
7
51
8
15
45020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ใจเมือง
16
5
38
8
16
45020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวใส อุ่นเรือน
16
15
105
11
17
45020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพล ใจเมือง
16
13
206
8
18
45020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร กล้าหาญ
16
9
116
8
19
45020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์
16
8
75
9
20
45020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา สุวรรณโท
16
6
74
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:02 น.)