spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 17

ศูนย์เครือข่ายที่ 17

1
45020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำภู โกฎหอม
17
15
171
10
2
45020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
8
36
8
3
45020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา ชาวไร่
17
17
121
11
4
45020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาพนธ์ ภูมิลา
17
10
81
8
5
45020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์
17
11
108
8
6
45020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.รัฐกิจ กอนจันดา
17
9
48
8
7
45020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ พลสมบัติ
17
11
82
8
8
45020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายว่าที่ พ.ต.กฤษฎา ศรีชนะ
17
9
55
8
9
45020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญลักษณ์ จันทะคาม
17
10
55
8
10
45020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ อามาตย์
17
10
76
8
11
45020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิร วงษ์ชาดี
17
24
478
17
12
45020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี
17
11
77
8
13
45020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์
17
22
219
11
14
45020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
2
31
8
15
45020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา กาญจนศร
17
19
181
11
16
45020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิตต์ อิงอาจ
17
17
115
11
17
45020098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ จันทร์ฝาง
17
11
67
11
18
45020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย ปัดสำราญ
17
9
65
8
19
45020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง มะณีแสง
17
8
59
9
20
45020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
2
12
4

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:03 น.)