spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

กลับเข้าสู่หน้าหลัก ศูนย์เครือข่ายที่ 19

ศูนย์เครือข่ายที่ 19

1
45020230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์
19
15
78
11
2
45020231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรัญญา สาลำ
19
7
44
8
3
45020232
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19
6
21
8
4
45020233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ ชัยปฎิวัติ
19
9
65
8
5
45020234
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนิดา วงศ์จำปา
19
16
110
11
6
45020235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเทพ ไชยเสนา
19
15
62
9
7
45020236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักร์สิน สามารถ
19
20
124
11
8
45020237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยุงค์ ประกอบเลิศ
19
5
35
8
9
45020238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสรร ปัดชาศรี
19
10
62
8
10
45020239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร มูลมะณี
19
19
157
11
11
45020240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุดารัตน์ อยู่ประไพ
19
18
215
11
12
45020241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า ไตรมณี
19
14
102
8
13
45020242
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนัฐชัย เวียงอินทร์
19
8
51
8
14
45020243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร สิงห์พันธ์
19
8
33
8
15
45020244
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร กันหาจันทร์
19
18
146
11
16
45020245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที
19
17
170
11
17
45020246
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินกร คลังจินดา
19
7
26
9

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:57 น.)