spt1

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562 (DMC)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
     -  
ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งเขต
     -  ข้อมูลนักเรียน แยกชายหญิง
     -  ข้อมูลนักเรียน  แยกรายอำเภอ
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
     -  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
     -  ข้อมูลนักเรียนตามขนาดโรงเรียน
     -  ข้อมูลนักเรียนพิการ
     -  ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส

ข้อมูลครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ได้จำแนกข้อมูลครู  ณ  วันที่  10  มิ.ย.  2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
แบ่งเป็นประภท  เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น  ดังนี้
      ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
      ข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ
      ข้อมูลความต้องการครู
      ข้อมูลอัตรากำลังครู  จำแนกรายอำเภอ
      ข้อมูลจำนวนครู  นักเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน สพป.รอ. 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562


 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.1 123 152 275 36
อบ.2 1,776 1,700 3,476 334
อบ.3 1,820 1,738 3,558 334
รวม อบ. 3,719 3,590 7,309 704
ป.1 2,147 2,039 4,186 343
ป.2 2,248 1,974 4,222 347
ป.3 2,031 1,961 3,992 347
ป.4 2,167 2,050 4,217 350
ป.5 2,173 1,996 4,169 348
ป.6 2,171 2,107 4,278 347
รวมประถม 12,937 12,127 25,064 2,082
ม.1 833 617 1,450 98
ม.2 775 582 1,357 98
ม.3 772 554 1,326 99
รวมมัธยมต้น 2,380 1,753 4,133 295
ม.4 0 0 0 0
ม.5 0 0 0 0
ม.6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 19,036 17,470 36,506 3,081

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 06:28 น.)