ศูนย์เครือข่ายที่ 18

1
45020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีดา บุตรนาแพง
18
13
124
8
2
45020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์อุไร หารตุ่น
18
6
28
8
3
45020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคอนสินธ์ ทะวะลัย
18
6
40
8
4
45020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอกนิษฐ์ แสนภพ
18
11
62
8
5
45020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภรัตน์ ฤาโสภา
18
14
60
11
6
45020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสกล พรมราช
18
20
211
11
7
45020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยาณี โชติขันธ์
18
15
101
11
8
45020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ พุธอุดร
18
10
80
8
9
45020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสฤฒาพร ปัสสำราญ
18
4
67
8
10
45020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง
18
7
34
8
11
45020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
5
7
4
12
45020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเชอรี่ แก้วมงคล
18
9
73
8
13
45020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญพร ยมนัตถ์
18
9
47
8
14
45020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี ลาหล้าเลิศ
18
12
89
8
15
45020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐนันท์ สีลา
18
10
71
8
16
45020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์
18
16
162
11
17
45020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
7
26
7
18
45020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี
18
22
133
11
19
45020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย สิงห์พันธ์
18
7
50
8
20
45020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติภพ โชติขันธ์
18
6
60
8
21
45020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายมงคล ภูศรีอ่อน
18
10
73
8
22
45020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนมภูมิ ไชยแสน
18
11
141
8

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 07:04 น.)