สำหรับสมาชิก

อำนาจหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 


มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

          (ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาและการจัดการศึกษา

          (ค)  ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

          (ง)  ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          (จ)  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

          (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน  ๑  คน ประกอบด้วย

          ๑. นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

             ๑.๑. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา  ดูแลรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาทางไกล การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

             ๑.๒. ดำเนินงานศึกษา  วิเคราะห์ และติดตามงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร

             ๑.๓. สนับสนุน ส่งเสริม  ดูแล  และกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด

             ๑.๔. อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๑.๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

             ๑.๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

          ๒. นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่ หน้าหน้างานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

             ๒.๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ  วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย (Network)  รวมถึงสัญญาณการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

             ๒.๓. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์  รวมถึงอุปกรณ์ส่วนร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๔.  ปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย (Network)  รวมถึงสัญญาณการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

ในสังกัด

             ๒.๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  และการตอบโต้หรือชี้แจงรายละเอียดข่าวสารผ่านสื่อ Electronic กับผู้ใช้บริการ

             ๒.๖. ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการใช้งาน Computer  งานระบบเครือข่าย (Net Work) รวมถึงระบบการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๒.๗. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งด้าน Software และ Hardware ระบบเครือข่าย (Network)  ระบบการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๘. ติดตาม และประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย (Network) รวมถึง ระบบสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๙. พัฒนาและปรับปรุงบริหารจัดการ Website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๑๐. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย Internet  และเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลในรูปแบบ DLTV และ DLIT  รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

             ๒.๑๑. ดำเนินงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๒.๑๒. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๑๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๒.๑๔. ปฏิบัติงานร่วมกัน และ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

             ๒.๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๓. นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

             ๓.๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๓.๒. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

             ๓.๓. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ข้อมูลต่าง ๆ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

             ๓.๔. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๕. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย Internet และเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลในรูปแบบ DLTV และ DLIT  รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

             ๓.๖. ดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๗. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งด้าน Software และ Hardware  ระบบเครือข่าย (Network)  ระบบการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถที่จะนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๙. ดำเนินงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๓.๑๐. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๑๑. อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๓.๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ และ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

             ๓.๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๔. นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

             ๔.๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าธุรการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๔.๒. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลาง และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

             ๔.๓. ดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และโรงเรียนในสังกัด

             ๔.๔. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดี

             ๔.๕. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล

             ๔.๖. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย  Internet  และเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลในรูปแบบ DLTV และ DLIT  รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

             ๔.๗. กำกับ และดูแลความเรียบร้อยด้านพื้นฐานต่าง ๆ  ในห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๔.๘. อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๔.๙. ปฏิบัติงานร่วมกัน และ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             ๔.๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย            

 
แจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

frame

สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวาน18
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้106
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว138
mod_vvisit_counterเดือนนี้176
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว625
mod_vvisit_counterรวม4527

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 18.232.51.69
,
Today: เม.ย. 09, 2020

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศc]tการสื่อสาร
DLICT  roiet2
ผู้ดูแลระบบ  :  นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์
               :  wm-roiet2@hotmail.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2
123 หมู่ 2  ต.ดอกไม้  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45130