สำหรับสมาชิก

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือการปฎิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


คำนำ   

               ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  และเพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  จึงได้จัดให้มีกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็น ๑๐ กลุ่มงาน ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่  เพื่อให้มีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการสื่อสาร  ตามนโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐที่จำกัดจำนวนอัตราบุคลากร  และงบประมาณ  รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒  จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติราชการตามแผนงานและกระบวนการ ที่สามารถทำการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้องาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในมีประสิทธิภาพ  และสามารถให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัดได้อย่างทั่วถึง 

                                                        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

                                                                                                                 พฤษภาคม  ๒๕๖๒

                                                       

สารบัญ

                        

                                                                                                                          หน้า

     คำนำ                                                                                                                ๑    

     สารบัญ                                                                                                              ๒                          

     อำนาจหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    ๓

     กระบวนการที่  ๑  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนคู่มือปฏิบัติการดำเนินงาน                        ๗

     กระบวนการที่  ๒  ติดตั้ง  ดูแล  บำรุงรักษา  และการพัฒนา                                                ๙

     กระบวนการที่  ๓  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียด                                               ๑๑

     กระบวนการที่  ๔  ระบบรักษาและความคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล                                   ๑๓

     กระบวนการที่  ๕  พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์                                                  ๑๕

     กระบวนการที่  ๖  ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา                                                  ๑๗

     กระบวนการที่  ๗  ติดตาม และประเมินผล                                                                   ๑๙

     กระบวนการที่  ๘  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร                              ๒๑

     กระบวนการที่  ๙  พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้  ICT                                                  ๒๓

        

อำนาจหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

          (ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาและการจัดการศึกษา

          (ค)  ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

          (ง)  ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          (จ)  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

          (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน  ๑  คน ประกอบด้วย

          ๑. นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

             ๑.๑. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา  ดูแลรับผิดชอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาทางไกล การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

             ๑.๒. ดำเนินงานศึกษา  วิเคราะห์ และติดตามงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร

             ๑.๓. สนับสนุน ส่งเสริม  ดูแล  และกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด

             ๑.๔. อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๑.๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

             ๑.๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

          ๒. นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่ หน้าหน้างานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

             ๒.๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ  วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย (Network)  รวมถึงสัญญาณการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

             ๒.๓. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์  รวมถึงอุปกรณ์ส่วนร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๔.  ปฏิบัติงานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย (Network)  รวมถึงสัญญาณการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

ในสังกัด

             ๒.๕. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  และการตอบโต้หรือชี้แจงรายละเอียดข่าวสารผ่านสื่อ Electronic กับผู้ใช้บริการ

             ๒.๖. ดำเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการใช้งาน Computer  งานระบบเครือข่าย (Net Work) รวมถึงระบบการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๒.๗. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งด้าน Software และ Hardware ระบบเครือข่าย (Network)  ระบบการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๘. ติดตาม และประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย (Network) รวมถึง ระบบสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๙. พัฒนาและปรับปรุงบริหารจัดการ Website ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๑๐. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย Internet  และเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลในรูปแบบ DLTV และ DLIT  รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

             ๒.๑๑. ดำเนินงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๒.๑๒. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

             ๒.๑๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๒.๑๔. ปฏิบัติงานร่วมกัน และ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

             ๒.๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๓. นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

             ๓.๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๓.๒. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

             ๓.๓. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ข้อมูลต่าง ๆ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

             ๓.๔. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๕. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย Internet และเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลในรูปแบบ DLTV และ DLIT  รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

             ๓.๖. ดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๗. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งด้าน Software และ Hardware  ระบบเครือข่าย (Network)  ระบบการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถที่จะนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๙. ดำเนินงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๓.๑๐. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

             ๓.๑๑. อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๓.๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ และ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

             ๓.๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๔. นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้

             ๔.๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าธุรการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๔.๒. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลาง และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด

             ๔.๓. ดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และโรงเรียนในสังกัด

             ๔.๔. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดี

             ๔.๕. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล

             ๔.๖. ควบคุม ดูแล ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย  Internet  และเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลในรูปแบบ DLTV และ DLIT  รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

             ๔.๗. กำกับ และดูแลความเรียบร้อยด้านพื้นฐานต่าง ๆ  ในห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๔.๘. อำนวยความสะดวกและให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             ๔.๙. ปฏิบัติงานร่วมกัน และ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             ๔.๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย           

                                                คู่มือการปฏิบัติงาน

                   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการที่ ๑ : ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนคู่มือการปฏิบัติงาน

 

ชื่องาน (กระบวนงาน)  :

               ศึกษาวิเคราะห์  ออกแบบ  วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  โปรแกรมระบบกลไกของเครื่องคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย (Network)  และระบบการติดต่อสื่อสาร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

วัตถุประสงค์  :

               ๑) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อองค์กร

               ๒) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับระบบของการติดต่อสื่อสาร

ด้านโทรคมนาคม สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

               ๓) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอบเขตของงาน  :

               ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงระบบกลไกของเครื่องคอมพิวเตอร์

ทั้งด้าน Software และ Hardware  ระบบเครือข่าย (Network)  ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม  และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

คำจำกัดความ  :

               การศึกษาทางไกล (Distance Learning)  คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกล  ซึ่งผู้เรียนจะเรียน

ด้วยตนเองที่บ้าน  โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  และสมัครเรียนได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาเท่านั้น  สาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบของ

“การศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไร้พรมแดน”

               เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ  ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะรวบรวม  จัดเก็บ  ใช้งาน  ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกันในระบบสารสนเทศนั้น  ประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก ๆ  ได้แก่ บุคลากร , ขั้นตอนการทำงาน , Software , Hardware และข้อมูล (Data) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อวิถีของประชาชน  ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร  การเป็นแหล่งข้อมูลความรู้  การดำเนินธุรกิจ และอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน

               การสื่อสาร (Communication)  หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล  ข่าวสาร  ความรู้ ประสบการณ์  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด  การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด  การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร  ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่าง

กันไปตามความเหมาะสม  หรือความจำเป็นของตนเองและผู้สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน  บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  :

๑)      แต่งตั้งคณะทำงาน

๒)      ศึกษาวิเคราะห์  ออกแบบ  วางแผนการดำเนินงาน

๓)      เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔)      ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕)      ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระบบกลไกของเครื่อง Computer  ระบบเครือข่าย (Network)  ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และระบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่

๖)      สรุปประเมินผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบฟอร์มที่ใช้  :

               ๑)  หนังสือบันทึกข้อความ หรือแบบบันทึกขอใช้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / ระบบ Internet  และพื้นที่ของการจัดทำ Website

               ๒)  แบบขอแจ้งซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

               ๓)  แบบใบขอยืมวัสดุอุปกรณ์

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  :

               ๑)  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

               ๒)  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

               ๓)  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)

               ๔)  คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  ๒

 
แจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV

frame

สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวาน22
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้142
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว106
mod_vvisit_counterเดือนนี้419
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว568
mod_vvisit_counterรวม3541

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 34.204.183.113
,
Today: ก.พ. 21, 2020

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศc]tการสื่อสาร
DLICT  roiet2
ผู้ดูแลระบบ  :  นายจีรยุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย์
               :  wm-roiet2@hotmail.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2
123 หมู่ 2  ต.ดอกไม้  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45130