Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559

Image00017

วันที่  1  กันยายน  2559 นายศุภชัย  ชนะดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ  2559 และบรรยายพิเศษแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพฐ. พร้อมนี้มีการสำรวจและจัดทำข้อมูลโรงเรียนแม่เหล็ก เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อสพฐ. และมีการนำเสนอผลงานของโรงเรียนบ้านภูดิน  โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค โซนที่ 1 ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2