Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

Image00017

  วันที่  21  กันยายน  2559  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559  มีนายสกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา อาศัยความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1  เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  27  ร่วมมือกัน มีผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมกว่า 480 คน ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 10:24 น.)