Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

ต้อนรับครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

Image00003

            วันที่  31 ตุลาคม  2559  เวลา 11.09 น. นายสกล  คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ  ต้อนรับครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เข้ามาทำการสอนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณและระยะเวลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม