Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

สพป.รอ.2 รับการประเมินหน่วยงานภายใน ภายใต้นโยบาย 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Image00002

              วันที่  19 - 20  ธันวาคม  2559  หน่วยงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  รับการประเมินภายใต้นโยบาย 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันประกอบด้วย  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  บริการด้วยความเต็มใจ  มิวินัยและตรงต่อเวลา  โดยมีบุคลากรของแต่ละกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานพร้อมกับนำเสนองานและทิศทางการปฏิบัติงาน ให้กับทางคณะกรรมการแต่ละชุดได้ประเมินผลงาน