Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

สพป.รอ.2 ร่วมกับเทศบาลตำบลุวรรณภูมิ จัดการลงคะแนนหาความสมัครใจใการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนดอนแฮดวิทยา

Image00001

                 วันที่  23  ธันวาคม  2559  เวลา 09.30 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผนร่วมกับเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ได้ดำเนินการจัดการลงคะแนนหาความสมัครใจในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของโรงเรียนดอนแฮดวิทยา  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กชพร  นานำผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ร้อยเอ็ด  นายสมยศ  ต้นประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ  นายศุภชัย  ชนะดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  ร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินงานครั้งนี้ ทั้งนี้การลงคะแนนหาความสมัครใจดังกล่าวเป็น 1 ในกระบวนการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท. ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จะได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามขั้นตอน  ระเบียบและกฎหมายต่อไป