Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ประเมิน ผอ.โรงเรียน ใหม่

IMG 8883

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จัดประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รุ่น “Direct ๔.๐”  เข้ารับการประเมิน จำนวน ๑๘ คน  ซึ่ง ดร. อนันต์ พันนึก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๑๘ คน ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครู และมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 เวลา 21:15 น.)