Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

IMG 1361

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง) ซึ่งการสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดย ผอ.เขต ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการสอบตามมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ."ห้องสอบสีขาว" และควรนำผลสอบดังกล่าวมาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ผ่านกระบวนการ 5A&P เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:12 น.)