Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก หาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

IMG 2746

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดฯ ปีการศึกษา 2561 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครู เพื่อร่วมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 226 โรงเรียน  1 สาขา จากโรงเรียนทั้งหมด 336 โรงเรียน 1 สาขา  คิดเป็นร้อยละ 67.36 ในการประชุมดังกล่าว นอกจากการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรแล้ว  ได้จัดให้มีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวคิด และนำเสนอผลงานของแต่ละศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปจัดทำ แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดต่อไป