Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

ประกาศขายทอดตลาดอาคาเรียนและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ประกาศขายทอดตลาดอาคาเรียนและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

1.  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสะแกโนนพยอมประชาสรรค์  อ.โพนทราย

2.  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม  อ.เมืองสรวง

3. โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์  อ.เกษตรวิสัย

4.  บ้านหล่าบากสามัคคี  อ.อาจสามารถ

Attachments:
Download this file (ขายทอดตลาด.pdf)ขายทอดตลาด.pdf383 Kb135 Downloads
Download this file (เสนอราคา.pdf)เสนอราคา.pdf297 Kb153 Downloads