Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

นโยบายต่อต้านการให้สินบน

 300px Thai government Garuda emblem Version 2.svg copy

ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง  นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

--------------------------------------------------------

 

                   รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  จึงได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกภารกิจต้องโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  ปลอดจากทุจริต  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้

1.       บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  ต้องปฏิบัติงานตาม

นโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.      บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  จะต้องไม่เรียกร้อง 

จัดหา  หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน  ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว  เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

3.       บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2 จะต้องไม่เสนอว่า

จะทำให้  สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ  ไม่กระทำการ  หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

4.       เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน  จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา

หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองตรวจและประเมินผลหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2

5.       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  คำนึงถึงความเป็นธรรมและ

ปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับสินบน  โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

6.       สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด

การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์  ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.      การดำเนินการใดๆ  ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้  ตลอดจนแนวทาง

ปฏิบัติอื่นใดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  เห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

                   จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติ

 

         ประกาศ  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  2562

 

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (นโยบายต่อต้าน.pdf)นโยบายต่อต้าน.pdf86 Kb50 Downloads

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2019 เวลา 12:43 น.)