Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

มาตรการการมีส่วนร่วม

300px Thai government Garuda emblem Version 2.svg copy

ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2

เรื่อง มาตรการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2

--------------------------------------------------------

 

                   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยในมาตรการ  65  ได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศรวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  มาตรา  3/1  กำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ  ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี  ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในภาครัฐตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2552  และประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  และได้กำหนดมาตรการ  กลไก  หรือวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ตลอดจนมีการปฏิบัติตามมาตรการ  กลไก  หรือวางระบบให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

                   ในนามผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  จึงขอประกาศมาตรการ  กลไก  หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานว่าจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยจะดำเนินการ  ดังนี้

1.       ส่งเสริมให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ประกอบด้วย

1.1      คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)

1.2      ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาทิ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  ศึกษานิเทศก์ในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ

ไปแล้ว

1.3      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด

1.4      องค์กรต่างๆ  ในชุมชน

1.5      ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัด

 

2.      แนวทางการมีส่วนร่วม  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อ  1.1  ถึง  ข้อ  1.8  เข้าร่วมในการระดม

ความคิด  วางแผนการดำเนินการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน  ตามภาระงานของทุกกลุ่มงานในงานที่เกี่ยวข้อง  หรือผลประโยชน์ในภาพรวมขององค์กร  เช่น  งานนิเทศ  งานส่งเสริมการจัดการศึกษา  งานประเมินติดตามนโยบาย  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือน งานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งานอัตรากำลัง  เป็นต้น

3.       ลักษณะการมีส่วนร่วม  ให้แต่งตั้งหรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง  หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นๆ 

เข้าร่วมในการกระบวนการคิด  การวางแผน  การดำเนินงาน  การกำกับติดตาม  การสรุปรายงาน  ในจำนวนที่เหมาะสม  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะทำงาน

4.      ให้มีการกำกับ  ติดตาม  รายงาน  ให้ทุกกลุ่มรายงานการมีส่วนร่วมตามแนวทางข้างต้น  ให้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 ได้รับทราบทุก 6 เดือน ในวันที่ 10 เมษายน  และ  10  ตุลาคมของทุกปี  พร้อมทั้งนำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษา

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (มาตรการ.pdf)มาตรการ.pdf103 Kb47 Downloads

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2019 เวลา 12:40 น.)