Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

ข้อมูลอัตรากำลังครู


ข้อมูลอัตรากำลังครู  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562

อำเภอ/
กิ่งอำเภอ

จำนวนครู

จำนวนครู
-
ขาด, +เกิน

 -ขาด,
+
เกิน
ร้อยละ

เกษียณ
ปี 62
(
บร.+ครู)

สภาพอัตรากำลัง
หลังเกษียณ 62 (1 ต.ค.62)

ครูไปช่วยราชการ

ครูมาช่วยราชการ

พรก.
(
ผู้สอน)

ลูกจ้าง
(
ผู้สอน)

ตาม จ.18

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

ผอ.

รอง

ครู

รวม

ผอ.

รอง

ครู

รวม

ผอ.

รอง

ครู

รวม

จำนวน

 - ขาด/+เกิน

ร้อยละ

หนองฮี

12

0

113

125

16

0

112

128

-4

0

1

-3

4.33333

12

113

-15

-112.91

0

0

7

3

โพนทราย

16

1

145

162

19

1

158

178

-3

0

-13

-16

-315.46

13

149

-29

-475.17

0

1

9

2

สุวรรณภูมิ

67

2

527

596

74

5

552

631

-7

-3

-25

-36

-325.22

69

527

-104

-1196.08

3

6

28

23

เกษตรวิสัย

54

2

503

559

57

3

484

544

-3

-1

19

15

527.21

40

519

-25

-12.48

2

1

35

18

อาจสามารถ

47

0

332

379

55

2

350

409

-8

-2

-18

-16

-351.667

38

341

-68

-888.21

1

1

9

11

พนมไพร

44

0

300

344

50

2

292

344

-6

-2

8

0

198.176

30

314

-30

-328.32

0

2

15

7

ปทุมรัตต์

38

0

250

288

42

1

245

288

-4

-1

5

0

7.341

29

259

-29

-550.39

0

0

12

8

เมืองสรวง

16

0

127

143

17

0

114

131

-1

0

13

12

304.88

18

125

-6

48.928

0

0

6

6

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:48 น.)