Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลกรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ที่ ผบ.อส. ว.๘๔/๒๕๖๒

๒๙  กรกฎาคม พ.ศ.   ๒๕๖๒

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

เรียน   ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือจำนวน ๓ โครงการ                           

          ด้วยสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่าง ๘ – ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๖๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๒.    โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่าง ๒๕ – ๓๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  จำนวน ๔๕ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๖๐๐ บาท

    (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๓.    โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๒๐๐ (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

โครงการฝึกอบรมโครงการที่ ๑ – ๒ จัดการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์  ตำบลหนองสาหร่าย

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนโครงการที่ ๓ จัดการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายวัดคมบาง) ถนนสุขุมวิท ตำบลคมบาง อำเภอเมือง

จังหวัดจันทบุรี   ทุกโครงการรับสมัครถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังโครงการที่แนบมาด้วยแล้ว และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม โทร. ๐๘๗ – ๙๑๗๗๑๒๗ หรือ e – mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว

(นายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว)

อุปนายกฝ่ายฝึกอบรมสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร

Attachments:
Download this file (ATC2.doc)ATC2.doc238 Kb65 Downloads
Download this file (ATC2.pdf)ATC2.pdf272 Kb125 Downloads