ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง