สพป.รอ2 จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน

Image00170

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  โดยกลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์

จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน ให้แก่

ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  339 แห่ง

ระหว่างวันที่ 17 - 18  มิถุนายน  2559   โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า  1,000  คน ณ หอประชุม

ทุ่งกุลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  2

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2016 เวลา 11:02 น.)