สพป.รอ.2 เข้ารับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2559

Image00011

 

    วันที่  5  กรกฎาคม  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2  เข้ารับการประเมิน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี  2559  โดยทางคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  หอประชุมทุ่งกุลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต  2