การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

Image00005

  วันที่  3  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 น.  ผอ. สกล  คามบุศย์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนให้รู้จักการแสดงออก  มีการเป็นผู้นำ  ผู้ตามในสังคม  การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยครั้งนี้ท่านผอ. สกล ได้นำเด็กนักเรียน เยี่ยมชมห้องทำงานและอนุญาตให้เด็กๆ ได้นั่งโต๊ะทำงานพร้อมทั้งรับฟังข้อสรุปของสภานักเรียนฯ  อย่างเป็นกันเอง