ประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559

Image00001

     วันที่  26   ธันวาคม  2559  เวลา  09.00 น.  นายศุภชัย  ชนะดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET และ NT  ปีการศึกษา  2559   โดยมีคณะผู้บริหาร  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ฯ  เข้าร่วมรับฟังพร้อมกันนี้นายศุภชัย ชนะดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2  ได้ให้หลักการและข้อคิดในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยมุ่งเน้นการดำเนินการเชิงระบบ และพัฒนาตามยุทธศาสตร์  จุดเน้นของ สพฐ.  โดยมุ่งหวังว่าในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี  2559  จะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยทุกโรงเรียน  มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ 3  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้