ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน เสนอแนะพัฒนาการอ่านการเขียน

9IMG 3907

วันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองฮาง อำเภออาจสามารถ เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และได้เยี่ยมชั้นเรียน ชมการจัดารเรียนการสอนตามแนวคิด "การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน" ทั้งนี้ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้เสนอแนะให้คุณครูพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย