ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานพัฒนาบุคลากร