ประกาศสพป.รอ.เขต 2 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด

ประกาศสพป.รอ.เขต 2 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนเมืองโพนทรายและโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์