ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด

ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนเมืองโพนทรายและโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์