รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร.0981875084