ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์(e-bidding)