ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  ๒

ระยะเวลาดำเนินการ

ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน

๑ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

๖–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

- จัดส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ สพฐ. และ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด

-  รายงานการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน (SAR)๑ – ๑๕ พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

๑ – ๑๕ พฤศจิกายน   ๒๕๖๑            

๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

-   เตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา

 -  แจ้งโรงเรียนหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓๐ โรงเรียน

๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ –
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

- ตรวจสอบการเงินการบัญชีของสถานศึกษา       จำนวน ๓๐ แห่ง

-ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐  แห่ง

- รายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจทราบ

๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

- ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

    - ตรวจสอบค่าเช่าบ้าน

    - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

๑๕ เมษายน –
๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒

- ตรวจสอบการเงินการบัญชีระบบ GFMIS และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒
   ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

-สรุปรายงานผลการตรวจสอบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒

๑๗ มิถุนายน –
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

- ตรวจสอบใบสำคัญ

สิงหาคม ๒๕๖๒

- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒

กันยายน  ๒๕๖๒

-  จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

-  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

       หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะ เนื่องจากมีงานราชการและกิจกรรม ที่ไม่ได้กำหนดในแผน   เช่น  งานตรวจสอบตามข้อร้องเรียน  โครงการการอบรมต่าง ๆ  เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:54 น.)