แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562