รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส


 

spt

รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส

 

การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปรองกันการทุจริตรายไตรมาส

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มกราคม พฤษภาคม ๒๕๖๒) สรุปได้ดังนี้

 

 ๑. มาตรการ/แนวทางการกําหนดโครงสร้างการกํากับดูแลและนโยบาย ผลการดําเนินงาน

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เต ๒  เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขต เป็นกรรมการ ศึกษานิเทศก์บางส่วนเป็นกรรมการและเลขานุการ

๒. มาตรการ/แนวทางการอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และสร้าง การเรียนรู ้ต่อยอด ผลการดําเนินงาน

          ๒.๑ จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับกลุ่มผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ จํานวน ๒ ครั้ง รวม ๒๐ คน

          ๒.๒ อบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมทุ่งกุลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

         ๒.๓ ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคะแนนการประเมิน ITA สูงที่สุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ๒๒๕ เขต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ และ วันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นำโดยท่านรองศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ และศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ซึ่งมีผลการประเมิน ITA อยู่ในอันดับที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

          ๒.๔ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร้องเพลงจำขึ้นใจทุกเช้าวันจันทร์

๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

     ๓.๑ การเนินการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับขอมูลที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดให้เป็ดเผย        ต่อสาธารณะ ได้แก้ ข้อมูลประกวดราคาและ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     ๓.๒ การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ปรากฏทางเว็บไซต์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒)

     ๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการป้องกันการทุจริต  (ปรากฏทางเว็บไซต์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒)

     ๓.๔ การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ปรากฏทางเว็บไซต์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒)

              สรุป จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มกราคม พฤษภาคม ๒๕๖๒) พบว่า มีการดําเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการฯ บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจและแสดงออกถึงกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วน ร่วม โดยเฉพาะประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหความสําคัญในการสร้างเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล การป้องกันและแก้ไขปัญการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นอย่างดี

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 20:06 น.)