การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง


รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รอบ ๖ เดือน